Ai ban phước ai giáng họa

Ai ban phước ai giáng họa

Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến

Thêm bình luận mới