BA MƯƠI NĂM TRÊN CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP ĐỘ SANH

BA MƯƠI NĂM TRÊN CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP ĐỘ SANH

Thượng tọa Thích Nhật Từ là nhà hoằng pháp lớn, là nhà nghiên cứu Phật học thường trăng trở suy gẫm Phật giáo nước nhà, Đạo Phật là đạo của Từ bi và Trí tuệ, Giáo lý nhà Phật luôn mang lại đời sống hòa bình, hạnh phúc cho nhân loại. 

Thêm bình luận mới