Nghèo khổ túng quẩn

Nghèo khổ túng quẩn

Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến

Thêm bình luận mới