Thân người khó được Phật pháp khó nghe

Thân người khó được Phật pháp khó nghe

TT Thích Nhật Tử  giảng Chùa Giác Ngộ ngày 24/5/2015

Thêm bình luận mới