Thấy biết sai lầm2

Thấy biết sai lầm2

Lời giới thiệu- TT Thích Nhật Từ - UVBTSGHPGVN- Trưởng ban văn hóa THPGTP Hồ Chí Minh-Trụ Trì chùa Giác Ngộ

Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến

Thêm bình luận mới