Thiền viện Chơn Không

Thiền viện Chơn Không

Chơn Không là pháp hiệu của một thiền sư đời Lý. Thiền sư Chơn Không (1045 – 1110) họ Vương, thế danh Hải Thiềm, quê làng Phù Đổng, sống vào đời Vua Lý Nhân Tông.

Thành lập vào 4/ 1966 - Trụ trì: Thượng Tọa Thích Thông Nhẫn
Cố vấn: Hòa thượng Thích Phước Hảo - Phó Trụ trì: Thượng Tọa Thích Thông Như
Giáo Thọ: Thượng Tọa Thích Thông Thiền - Quản chúng Ni: Ni Sư Thích Nữ Thuần Nhất
Địa chỉ: Bà Rịa- Vũng Tàu - Ðiện thoại: 064.854.223 - 064.240500

   

I- LƯỢC SỬ THIỀN VIỆN CHƠN KHÔNG
 
1. Người sáng lập : Hòa Thượng Thích Thanh Từ.
+ Tháng 4/1966, Hòa thượng đã khai phá vùng đất Hòn Chụp – Núi Tượng Kỳ (Núi Lớn) cất Pháp Lạc Thất, chuyên tu thiền.
+ Ngày 20/7/1968 Hòa thượng ngộ lý Sắc Không.
+ Mùng 3 tháng 12 năm Mậu Thân (1968) Hòa thượng tuyên bố đem chỗ sở ngộ chỉ dạy đại chúng. Mở đầu công cuộc khôi phục Thiền tông Việt Nam.
2. Quá trình xây dựng thiền viện Chơn không
+ Tháng 4/1966 : Dựng Pháp Lạc Thất bằng tre lá.
+ Năm 1969 - 1970: Xây dựng Tu viện Chơn Không.
+ Mùng 8 tháng 4 năm Tân Hợi (1971) : Công bố lập Tu viện Chơn Không. Mở khoá tu thiền 3 năm lần I (1971 - 1974)
+ Mùng 8 tháng 4 năm Giáp Dần (1974) : Mở tiếp khóa II
+ Mùng 8 tháng 4 năm Đinh Hợi (1995) : Tái thiết Tu Viện Chơn Không. Đổi tên tu viện thành Thiền viện Chơn Không, gồm hai khu chuyên tu riêng biệt cho Tăng và Ni.
 II. MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP THIỀN VIỆN CHƠN KHÔNG
Trong dịp khai mạc khóa I vào ngày  8 tháng 4 năm Tân Hợi (1971), Hòa Thượng ân sư đã nói về mục đích thành lập thiền viện như sau :
1. Trừ dẹp mê tín và lý thuyết suông : Tu viện Chơn Không là chỗ học ít tu nhiều.
2. Khai thông đường lối tu hành : Tu viện là nơi chuyên tu, khiến tăng sĩ thấy rõ đường lối tu hành của mình là cao siêu thanh thoát.
3. Gầy dựng lại đường lối tu thiền đúng là Thiền tông Phật Giáo Việt Nam.
III. Ý NGHĨA hai từ CHƠN KHÔNG
1. CHƠN KHÔNG là pháp hiệu của một thiền sư đời Lý. Thiền sư Chơn Không (1045 – 1110) họ Vương thế danh Hải Thiềm, quê làng Phù Đổng, sống vào đời Vua Lý Nhân Tông
2. CHƠN KHÔNG còn là danh từ chỉ cho thể tánh bất sanh bất diệt có sẵn ở mọi người. Đặt tên Tu viện là Chơn Không nhằm nói lên quan điểm tu hành của Tăng ni Việt Nam, nhận được lý chơn không, sống được với cái thể chơn không để đạt mục đích giải thoát sanh tử, là con đường ngày xưa Tổ Tổ nối truyền, ngày nay chúng ta nối gót.
IV. CHƠN KHÔNG là cội nguồn phục hồi thiền phái TRÚC LÂM YÊN TỬ VIỆT NAM
Hòa thượng Thích Thanh Từ đã ngộ đạo thiền tại Pháp Lạc Thất (1968), lập tu viện Chơn Không (1970) hoằng hóa pháp môn Thiền tông (1971). Từ đó Ngài mở mang đạo nghiệp. Tháng 4/1986 Ngài xây dựng Thiền viện Thường Chiếu, rồi mở tiếp các Thiền viện Viên Chiếu, Linh Chiếu, Huệ Chiếu, Phổ Chiếu,  Tịch Chiếu v.v....
+ Năm 1993, Hòa thượng lại mở Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng ở Đà Lạt
+ Năm 2002 xây dựng tái thiết Chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên  Tử ở Quảng Ninh, là nơi sơ tổ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam.
+ Năm 2005 xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc và tái thiết Sùng Phúc Thiền Tự ở Hà Nội.
Ngoài ra, tại các nuớc như Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức và Châu Úc, đã có một số thiền viện, hoặc y chỉ nơi Hòa thượng tu học thiền, hoặc lấy đường lối Thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam làm tôn chỉ tu hành.

Thêm bình luận mới