THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG

Điện tử

Đại đức Vesak là một trong những tài năng của họ. Là Phật Phật, Mạnh ta phải suy nghĩ và vui vẻ. Thầy mặt Liên hiệp Phật giáo Los Angeles, tôi cảm ơn UBTCQG have selected chủ đề “Phương pháp tiếp cận of Phật giáo against 'lãnh đạo toàn cầu and trách nhiệm chung đối with xã hội bền Vũ ng” trong năm nay.

 

 

Đây sẽ là một ngày quan trọng để các quan chức Chính phủ và Cộng đồng Phật giáo tại Việt Nam thể hiện sự đoàn kết của họ để thúc đẩy giáo lý của đức Phật. Đây cũng sẽ là một ngày quan trọng để các Phật tử trên Thế giới tham gia vào sự kiện quan trọng này nhằm thể hiện sự ủng hộ của họ và chia sẻ trí tuệ để làm phong phú thêm sự hiểu biết khác về giáo lý của đức Phật và sự liên quan của nó đối với các vấn đề xã hội. Đức Phật được sinh ra trong một xã hội phức tạp không khác nhiều so với thế giới hiện tại. Những lời dạy vượt thời gian của Phật có thể được sử dụng bởi bất cứ ai bất kể sự khác biệt về văn hóa. Trách nhiệm của chúng ta là thúc đẩy đem giáo lý của Phật đến với mọi người, bất cứ nơi nào mà mọi người sẵn sàng lắng nghe.

Tôi xin chào và tôn vinh các nhà tổ chức và người tham gia hội nghị cao quý này. Tôi xin cầu chúc cho hội nghị thành công. Nguyện xin lời dạy của đức Phật đến với tất cả chúng sinh.

Bhante Chao Chu
(đã ký)
Chủ tịch, Liên hiệp Phật giáo Los Angeles
========
Congratulatory message

Dear venerables and distinguished guests,

The Vesak celebration is an opportunity to pay our gratitude to the Buddha for the Dharma and its effectiveness even today. As followers of the Buddha, we have to reflect and appreciate the contributions that have been made by the Buddha. On behalf of the Los Angeles Buddhist Union, I thank the International Council for the Day of Vesak for selecting the theme ‘Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies’ for this year.

This will be an important day for government officials and the Buddhist community in Vietnam to show their unity to promote the teachings of the Buddha. This will also be an important day for the world’s Buddhists to participate in this significant event to show their support and to share the wisdom to enrich each other’s understanding of the Buddha’s teaching and its relevance to social issues. The Buddha was born in a complex society that is not much different from the present world. The timeless teachings of the Buddha can be used by anyone regardless of cultural differences. It is our responsibility to promote the teachings of the Buddha wherever people are willing to listen.

I salute and honour the organizers and participants of this noble conference. I wish for the conference to be fruitful. May the message of the Buddha reach all beings.

Bhante Chao Chu
Chủ tịch, Liên đoàn Phật giáo Los Angeles

Thêm bình luận mới