Tu thiền phải tùy thuộc vận mệnh đất nước

Tu thiền phải tùy thuộc vận mệnh đất nước

Trình bày Thích Đạt Ma Phổ Giác giọng đọc An Nhiên – Xuân Tiến

Thêm bình luận mới