Từ thiện tháng 12 năm 2014

Từ thiện tháng 12 năm 2014

Hội Ấn tống từ thiện Duyên lành tiếp tục chương trình từ thiện định kỳ hàng tháng và đây là chương trình từ thiện lần thứ hai tại Miền Bắc.

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2014 Hội ấn tống từ thiện duyên lành các Tỉnh phía Bắc đã đến Trung tâm bảo trợ xã hội Tỉnh Hưng Yên để phát quà cho hơn 100 người tàn tật bất hạnh và 36 cán bộ nhân viên quản lý trung tâm và cúng dường nhà chùa trong trung tâm. Kế đến đoàn đã đến đền Cảm nhân linh tự thuộc Xã Nhật Quang Huyện Phù Cừ để ủng hộ xây bờ kè trong khuôn viên của đền. Với tổng giá trị chi phí gần 65 triệu đồng do Thầy Phổ Giác làm trưởng đoàn cùng đi có các Phật tử công ty WIlIAMS thành phố Hà Nội phát tâm ủng hộ.

Thêm bình luận mới